Fredete bygninger og anlegg i Kristiansand

En fredning er den strengeste form for vern. Det omfatter verneverdige kulturminner eller kulturmiljø av nasjonal verdi. Det gjøres av Riksantikvaren etter kulturminneloven. Enkelte byggverk av nyere dato og ikke fullt så verdifulle nasjonalt, kan bli kategorisert som «listeførte» byggverk. Da har ikke Riksantikvaren avgjørende myndighet i endringssaker, men skal uttale seg.

Kirker som er bygd før 1649 (som Oddernes, Tveit og gamle Søgne kirke) er automatisk fredet. Eksempler på listeførte kirker er Kristiansand Domkirke (1885), Greipstad (1829), Finsland (1803) og Grim (1969), alle listeført i 2001. Andre eksempler er den gamle offisersmessa på UIA (Gimlemoen 10) bygd i 1864 og skolestua fra 1881-82 som ble flyttet til Kristiansand fra Finsland i år 2000. Begge ble listeført i 2014.

Andre byggverk på Riksantikvarens oversikt over viktige kulturminner er av ulike grunner ikke avklart. De er oppgitt som «Fredningssak pågår» eller «Uavklart». For eksempel er Christiansholm festning (1667-72) ved Tresse ikke fredet. Det samme gjelder stabburet (tidlig 1600-tall) på Frikstad gård eller Bredalsholmen verft (påbegynt 1873).

Oppdatert pr 2021