§1 FORMÅL (endret fra 30.03.2022)

Christianssands Byselskab arbeider for vern av kulturhistoriske og verneverdige verdier i Kristiansand, og for å skape forståelse for byens og bydelenes historiske egenart. Selskapet bidrar også til å bevare og utvikle kulturelt og fysisk miljø; det omfatter viktige bygninger og bygningsmiljø, grøntområder, natur og vegetasjon.

§2 MEDLEMSKAP

 1. Alle enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter kan bli medlem i selskapet.
 2. Årskontingenten for medlemskap avgjøres av årsmøtet.
 3. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen årets utgang, strykes som medlem.

§3 LEDELSE

 1. Selskapet ledes av et styre på syv medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer.
 2. Leder velges for ett år.
 3. De øvrige medlemmer velges for to år, slik at tre styremedlemmer er på valg hvert år.
 4. Det velges to varamedlemmer for ett år.
 5. Styret kan oppnevne komitéer og utvalg og om nødvendig fastsette deres mandat.
 6. Referat fra styremøter sendes til styrets medlemmer og varamedlemmer.

§4 ÅRSMØTE

 1. Årsmøtet er selskapets høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mai måned.
 2. Styret sender skriftlig innkalling til alle medlemmer senest tre uker før møtet finner sted. Med innkallingen sendes:
  • Saksliste
  • Styrets årsberetning
  • Revidert regnskapsutdrag
  • Forslag til valg
 3. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.
 4. Årsmøtet skal behandle:
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Styrets årsberetning
  • Revidert regnskap
  • Innmeldte saker
  • Fastsettelse av medlemskontingent
  • Valg etter §3
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité på tre medlemmer
 5. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de fremmøtte medlemmer. Vedtak fattes med alminnelig flertall.
 6. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 10% av medlemmene krever det. Saksliste skal følge slik innkalling.

§5 ENDRING AV VEDTEKTENE

Endring av vedtektene kan bare behandles av et årsmøte eller av et ekstraordinært årsmøte. Endring av vedtektene krever at 2/3 av de fremmøtte stemmer for de foreslåtte endringene.

§6 OPPLØSNING

 1. Selskapet kan oppløses dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmene på to på hverandre følgende årsmøter eller ekstraordinære årsmøter vedtar dette.
 2. Oppløsning kan ikke vedtas dersom minst 10 medlemmer vil opprettholde driften i henhold til formålsparagrafen.
 3. Ved eventuell oppløsning tilfaller selskapets midler Kristiansand kommune, som da skal disponere disse i henhold til selskapets formålsparagraf.
Vedtektene sist endret på årsmøtet den 31. mars 2016.